EZOTERIJA

Krhotine tradicije

Rene Genon postavlja pitanje ishodišta civilizacije odrođene od iskonske istine u korist poretka stvari. Ponor savremene civilizacije slio se u tačku na kojoj čovek više nije u mogućnosti da ovlada svojim potrebama. Čovek luta u posvemašnjoj slobodi, ali ni jednu stvar ne zahvata u njenoj suštini. U svemu vidi kvantitet, ni u čemu kvalitet. Silazna putanja duha prati kvantitativno određenje sveta. Preterano pojednostavljenje stvari, svođenje svega na prostu formulu logike, nezaobilazno prati težnja da se sve oko nas vidi u kvantitativnom smislu. Osnova savremenog sveta nije duhovnost, nego nauka, baš iz razloga što se duhovni principi zasnivaju na kvalitetu (esenciji), a nauka na kvantitetu (supstanciji).